Algemene Voorwaarden

Cursussen – Consulten – Workshops – Online bestellingen

Algemene voorwaarden Passie voor Tarot

1. Online bestelling cursussen

De cursussen van Passie voor Tarot kunnen worden aangeschaft in de webwinkel. Na de betaling ontvang je een factuur met alle benodige gegevens van Passie voor Tarot en de cursus zelf.
Door het plaatsen van een online bestelling bij Passie voor Tarot verklaar je voldoende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2. Aanvang van de cursus

Bij Passie voor Tarot is de startdatum van de cursus de datum van aanschaf van de betreffende cursus in de webwinkle van Passie voor Tarot.
Het lesmateriaal wordt binnen 1 werkdag naar het door jou opgegeven emailadres verzonden.

3. Eigendom van het lesmateriaal

Zowel het schriftelijk als het mondeling overgedragen lesmateriaal blijft auteursrechtelijk eigendom van Passie voor Tarot en mag op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen. Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten die gedurende de mondelinge cursus gemaakt zijn, niet mogen worden verspreid, noch mogen worden uitgedeeld of doorgegeven of voor onderwijsdoeleinden gebruikt mogen worden. Passie voor Tarot houdt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt.

4. Studietempo

Voor de schriftelijke cursussen geldt:
Vanaf de startdatum van je cursus heb je een jaar de tijd om het huiswerk voor je cursus in te sturen ter correctie. De startdatum van de cursus is de datum van aanschaf van de cursus in de webwinkel van Passie voor Tarot.

5. Examen en studieverklaring

Na afloop van de cursus word je in de gelegenheid gesteld examen te doen, waarna je bij het behalen van een voldoende een diploma krijgt uitgereikt. Het examengeld bedraagt € 35.

6. Aansprakelijkheid

Passie voor Tarot is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal noch voor de toepassing van de lesstof door de cursist of enige andere derden.

7. Overmacht

In geval van het overlijden van de docent krijgt de cursist geen (cursus)geld retour.

8. Overige bepalingen

Passie voor Tarot bepaalt de opzet, inhoud, indeling, locatie en het rooster en alle verdere invullingen van de cursussen en behoudt zich het recht voor deze te wijzigen of bij onvoldoende deelname te laten vervallen.

9. Auteursrechten

Zowel het schriftelijk uitgereikte als het mondeling overgedragen lesmateriaal en andere materialen blijven eigendom van Passie voor Tarot en mogen op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen en niet gebruikt worden in ander lesmateriaal.
Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten van het lesmateriaal en de daarin behandelde voorbeelden niet mogen worden verspreid, noch mogen worden uitgedeeld of doorgegeven, in de breedst mogelijke zin.
Passie voor Tarot behoudt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt.

10. Klachtenregeling

Passie voor Tarot kent geen afzonderlijke klachtenregeling. Passie voor Tarot wil u hiervoor verwijzen naar het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting mocht u een klacht willen indienen als consument tegen Passie voor Tarot.

11. Wettelijke bedenktijd

Op de digitale levering van de producten, lesmateriaal, van Passie voor Tarot is geen wettelijke bedenktijd van toepassing op basis van het Burgelijk Wetboek 6, Artikel 230p lid G, ‘de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding’, zoals ook op de cursuspagina’s is aangegeven.

12. Slotbepaling

Voor alle cursussen geldt dat indien Passie voor Tarot door de wanbetaling van de cursist is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zullen komen van de cursist, die zich voor de cursus heeft aangemeld.

De Tarot biedt inzicht en duidelijkheid.

Passie voor Tarot

Maak kennis met mijn unieke manier van werken met de Tarot in consulten, curssussen of workshops. Ik werk met mijn Gidsen, mijn voorouders, mijn intuïtie en ruim 34 jaar ervaring met de Tarot.

© 2017 Passie voor Tarot